"Me allekirjoittaneet perustamme täten  PORIN MERISAARISTOSEURA-nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on Porin kaupungin ulkosaariston huvilatontinvuokraajien yhteisten asioiden ajaminen ja edistäminen sekä mainitun saariston tunnetuksi tekeminen laajemmille piireille Porin kaupungissa ja sen ympäristössä."

Porissa 2.2.1965

Heimo Ekonen, Veikko Sandberg, Klaus Tähtinen ja Heimo Östervik

Porin Merisaaristoseura ry:n säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Porin Merisaaristoseura ry ja sen kotipaikka Porin kaupunki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on Porin kaupungin ulkosaariston vapaa-ajan asuntojen haltijoiden yhteisten asioiden ajaminen ja edistäminen, riistan, kalakannan suojelu ja hoito Porin ulkosaariston alueella, ottaen huomioon tähän toimintaa mahdollisesti soveltuvat lainsäännökset ja määräykset sekä mainitun saariston tunnetuksi tekeminen retkeilykohteena ja virkistysalueena Porin kaupungissa ja sen ympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää neuvonpito- ja valistustilaisuuksia ja muillakin vastaavilla tavoilla pyrkii herättämään kiinnostusta mainittua aluetta kohtaan.
2.2. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä myyjäisiä ja juhlia.


3§ JÄSENET
3.1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä vähintään 18 vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
3.2. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
3.3. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
4.1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
4.2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
4.3. Erottamispäätökseen tyytymättömällä jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Hänen on jätettävä tätä koskeva vaatimuksensa perusteluineen yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut erottamispäätöksestä tiedon. Jäsenen on katsottava saaneen tiedon erottamispäätöksestä seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun hallituksen tätä asiaa koskeva ilmoitus on jätetty postin kuljetettavaksi.


5§ JÄSENMAKSU
5.1. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden määrää syyskokous ja jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.


6§ MUUT MAKSUT
Yhdistyksellä on oikeus periä jäseniltään käyttömaksuja yhdistyksen omistamien tilojen käytöstä. Maksujen suuruudet päättää yhdistyksen syyskokous.


7§ HALLITUS
7.1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet.
Ennen hallituksen valitsemista yhdistyskokous päättää hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärän, joka on neljästä (4) yhdeksään (9) jäsentä. Yhdistyksellä voi olla hallituksen asettamia toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisina ja joihin hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajaksi hallituksen varsinaisen
jäsenen.
7.2. Hallituksen toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta. Hallituksen puheenjohtajan toimiaika on kaksi (2) vuotta. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimiaika on kaksi (2) vuotta. Puolet varsinaisista jäsenistä on erovuodossa
joka vuosi.
7.3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan, jäsenasiainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
7.4. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
7.5. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
7.6. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7.7. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, mikä mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana.


8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi (2) yhdessä.


9§ TILIKAUSI
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.


10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
10.1. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
10.2. Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.
10.3. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi - huhtikuussa ja syyskokous loka - marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
10.4. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
10.5. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
10.6. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10.7. Yhdistyksen kokouksissa toimii puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja, paitsi hallituksen vastuuvapautta koskevissa kokouksissa.


11§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla, kotisivuilla, kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse lähetettävällä kutsulla.


12§ VARSINAISET KOKOUKSET
12.1. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajan lausunto ehkä antavat aihetta.
7. Käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Päätetään kokous.
12.2. Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, perittävät käyttömaksut, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet niiden tilalle, jotka ovat sääntöjen mukaan erovuorossa.
8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi edustajat niihin järjestöihin, joihin yhdistys kuuluu.
9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimikaudelle.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Päätetään kokous.
12.2. Äänestykset suoritetaan kokouksissa seuraavasti. Henkilövalinnoissa, joissa on tehty kaksi tai useampia ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset suljettuina äänestyksinä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan valinta arvalla. Muissa äänestyksissä, joissa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Jos joku osanottajista vaatii, toimitetaan suljettu äänestys. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
12.3. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN.
13.1. Mikäli yhdistyksen kokoukselle on esitetty sääntöjen muuttamista, voidaan niihin tehdä muutoksia, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
13.2. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä purkamista varten koolle kutsutussa yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) määräenemmistöllä kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokousten välin on oltava vähintään neljä (4) viikkoa. Kokouksessa on myös määrättävä yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta Suomen Meripelastusseura Reposaaren Meripelastajat Pori ry:n toiminnan tukemiseen, sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää. Lopettamisesta on ilmoitettava säädetyllä tavalla yhdistysrekisteriin. Pesän selvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


14§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.